Roads and kilometre points

We found 5 results

GI-2637

Municipalities through which it passes: Gipuzkoa eta Arabako Partzuergo Nagusia, Gipuzkoako Partzuergo Txikia, Idiazabal, Segura, Zegama

GI-3261

Municipalities through which it passes: Segura, Zegama, Zerain

GI-3520

Municipalities through which it passes: Gabiria, Legazpi, Mutiloa, Segura, Zerain

GI-3571

Municipalities through which it passes: Mutiloa, Segura

GI-3701

Municipalities through which it passes: Segura