Roads and kilometre points

We found 4 results

GI-2637

Municipalities through which it passes: Gipuzkoa eta Arabako Partzuergo Nagusia, Gipuzkoako Partzuergo Txikia, Idiazabal, Segura, Zegama

GI-3251

Municipalities through which it passes: Zegama

GI-3261

Municipalities through which it passes: Segura, Zegama, Zerain

GI-4251

Municipalities through which it passes: Zegama